вівторок, 15 березня 2016 р.

Анотація на матеріали досвіду педагогічного працівника, який атестується та претендує на присвоєння педагогічного звання «керівник гуртка-методист»


Тема досвіду: "Популяризація гуртків декоративно-ужиткового мистецтва: проблеми та шляхи вирішення".

Автор досвіду: Шерстюк Марина Леонідівна, керівник гуртка "Аплікація соломкою""Плетіння з соломки", 12 тарифний розряд, стаж роботи на момент атестації 9 років 7 місяців.

Роки вивчення та оформлення досвіду:  2013-2018 р.р.

Адреса досвіду: клуб дитячої та юнацької творчості "Зоряний" відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області.


Актуальність досвіду. Навчання в закладі позашкільної освіти є невід’ємною складовою системи освіти. Заняття в різноманітних гуртках сприяють зацікавленню дітей, тим самим розширюючи коло їх інтересів і пропонуючи шляхи для вирішення питань: «Що я можу? Що мені цікаво?».
На початку своєї педагогічної діяльності керівнику гуртка довелося стикнутися з багатьма проблемами: низька комплектація груп, несталий колектив гуртків, знижена, навіть майже відсутня популярність гуртків «Аплікація соломкою» та «Плетіння з соломки», дуже низька результативність. Цьому сприяли  і довготривалість підготовчої роботи до занять, і важкий технологічний процес виготовлення виробів з соломки і зменшення середнього  віку гуртківців, та в зв’язку з цим, і можливостей вихованців. І взагалі, в останні роки спостерігається зниження рівня зацікавленості дітей та батьків в роботі гуртків декоративно-ужиткового та початкового технічного напрямку на фоні зростання популярності художньо-естетичних видів гурткової діяльності (хореографія, вокал тощо). Саме тому керівником гуртка було обрано актуальну на сьогодення проблемну тему:  "Популяризація гуртків декоративно-ужиткового мистецтва: проблеми та шляхи вирішення".

Аргументація впровадження досвіду полягає у реалізації загальноосвітніх завдань, соціальної значущості.

Визначення досвіду за характером новизни. За інноваційним потенціалом досвід можна вважати раціоналізаторським, оскільки створений у рамках відомих форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, але вирізняється новим оригінальним підходом до їх використання, що сприяє підвищенню якості навчання, виховання.

Теоретичною основою досвіду є технологія особистісно-орієнтованого підходу до навчання (І.С. Якиманська, О.Я. Савченко, В.Г. Кремінь, С.І. Подмазін).

Провідна ідея досвіду: активне використання особистісно-діяльнісного підходу - запорука успіху; педагогічний працівник базуючись на власному досвіді залучає вихованців до найширших видів діяльності.

Суть (технологія) досвіду. Провідна ідея досвіду педагогічним працівником досягається за рахунок використання:
 • навчально-пізнавальної діяльності - це безпосередньо гурткові заняття, на яких діти здобувають нові знання, власний досвід, на яких базується формування різноманітних життєвих компетенцій;
 • трудовий вид діяльності переважно реалізує здобуті під час занять практичні вміння та навички;
 • комуникативний розвиток вихованців відбувається і в освітньому процесі, але більш ефективним є неформальне спілкування на всіх рівнях: керівник гуртка - дитячий колектив, педагогічний працівник - гуртківець, в процесі міжособистісної взаємодії вихованців;
 • аксіологічна (ціннісна) діяльність реалізується під час формування дитячого колективу, в ході виховних бесід та співбесід, через позитивний особистий приклад керівника гуртка. Таким чином формуються ідеали загальнолюдської моралі;
 • художньо-естетичний розвиток є невід'ємною складовою освітнього процесу. Окрім того гуртківці мають змогу реалізувати себе через участь у культурно-масових заходах, конкурсах та змаганнях різних напрямів та рівнів;
 • пізнання культури, звичаїв та традицій рідного краю, знайомство з мистецькими техніками пращурів дають можливість дітям проявити себе як громадянина та патріота;
 • оскільки специфіка гуртка обмежує рухливу активність, спортивна оздоровча діяльність компенсується участю у заходах різного рівня та різної спрямованості, пов'язаних з особистими захопленнями педагога та специфікою гурткової роботи (спортивний та оздоровчий туризм, колективний збір природного матеріалу для поробок тощо);
 • робота з урахуванням потреб колективу, в контексті організації дитячого самоврядування є одним з аспектів суспільно-корисної діяльності;
 • останні роки намітилася тенденція до збільшення у гуртковому контингенті дітей молодшого шкільного віку та дошколят. Що і зумовило підвищення значущості використання ігрових методик освітнього процесу, які відкривають нові шляхи для самореалізації вихованців.

Результативність досвіду. Результатом діяльності керівника гуртка з вихованцями на заняттях гуртків "Аплікація соломкою" та "Плетіння з соломки" є сформованість у них наступних компетентностей:
- пізнавальної, що забезпечує оволодіння знаннями про українські народні ремесла, традиції мистецтва соломоплетіння;
- практичної, що сприяє оволодінню технікою соломоплетіння, аплікації, виготовлення різноманітних виробів з соломки;
- творчої, яка забезпечує розвиток художнього смаку, творчої уяви, фантазії, креативності,  вироблення індивідуального стилю роботи, майстерності при створенні оригінальних виробів;
- соціальної, що сприяє вихованню дбайливого ставлення та пошани до народних традицій, національної свідомості, розвитку позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості.
Впроваджений досвід сприяє результативності гуртка загалом та кожного гуртківця окремо.

Використання досвіду в масовій педагогічній практиці. Практична реалізація досвіду роботи над проблемною темою поширена у вигляді:
 • навчальної програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму "Аплікація соломкою" (укладач Шерстюк М.Л., наказ відділу освіти БМР від 09.09.2016 р. № 200);
 • виступів на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, методичного об'єднання;Методичний паспорт керівника гуртка

Презентація


Немає коментарів:

Дописати коментар